- دانلود پروژه , مقاله , پاورپوینت , انواع پرسشنامه دانلود پروژه بهره برداري از نفت گچساران
تماس با ما ایمیل: nirvana70777@gmail.com شماره تماس ( فقط اس ام اس ): 09369459753

دانلود پروژه بهره برداري از نفت گچساران

دانلود پروژه بهره برداري از نفت گچساران

 

Word2007777

 

فصــل1

 

مقدمه اي بر تاريخچه نفت

 

 

 

كشف و حفاري يك چاه نفت :

اكتشاف نفت  :

نفت معمولاً پس از مهاجرت در زير لايه هاي سخت و غير قابل نفوذ زمين يا همان نفت گيرها حبس مي شود . بدليل اينكه عليرغم پيشرفت تكنولوژي هنوز نمي تواند محل يك حوضچه نفتي را معين نمود .

پس در اكتشاف نفت از راه هاي مختلفي مناطقي كه در آنها لايه هاي غير قابل نفوذ زير زميني وجود دارد را پيدا كرده سپس بوسيله نمونه برداري آزمايشاتي انجام داده و بوجود نفت در لايه هاي زير زميني آن منطقه پي برده مي شود پس از اطمينان از وجود نفت در منطقه ، عمليات حفاري آغاز خواهد شد .

چگونگي انجام عمليات حفاري :

پس از انتخاب دكل مناسب ونصب آن عمليات حفاري شروع مي شود . حفاري در مراحل مختلف صورت گرفته وقطر حفاري شده در هر مرحله از بالا به پايين كمتر مي شود .

مثلاً اولين مته حفاري 26 اينچ ودومين مته حفاري 17.5 اينچ و….. هر كدام تاعمق معيني مورد استفاده قرار مي گيرد . پس از هرمرحله حفاري يك لوله قرارداده شده است واطراف آن سيمانكاري مي كنند  تا سرانجام لوله سرپوش سوراح شده وبه نفت برسد .

پس از پايان حفاري وسايل ودستگاه سرچاهي نثب شده وچاه را براي مدتي بطرف گودال سوخت باز مي كنند وپس از آنكه به گل حفاري و ساير مواد زائد تخليه شده وكيفيت نفت به حد استاندارد رسيد آنرا به گودال بسته وبه طرف كارخانه تفكيك گاز ونفت باز كرده ومورد بهره برداري قرار مي دهند .

ساختمان داخلي چاه :

وقتي يك چاه حفاري مي شود با حركت به سمت پايين قطر مته هاي حفاري كوچكتر ودر نتيجه اندازه لوله هاي كار گذاشته شده كمتر مي شود وبين اين لوله ها واطراف آنها سيمانكاري مي شوند .

آخرين لوله اي كه به نفت مي رسد لوله جداري است كه نفت از آن استخراج مي شود . علاوه بر لوله جداري دو لوله ديگر در داخل چاه بكار ميرود .

1- لوله آستري كه وقتي كه سطح نفت مخزن پائين برود با استفاده از اين لوله مجدداً به نفت مي رسد .

لوله آستري به دو صورت زير مورد استفاده قرار مي گيرد :

الف – بمنظور جلوگيري از بالا آمدن شن وماسه موجود در نفت خام از لوله آستري مشبك استفاده مي كنند .

ب – براي پايين بردن مجراي ورودي در مواقعي كه به دليل بهره برداري از نفت سطح نفت پايين رفته وچاه به گاز زده باشد .

قطر داخلي لوله آستري 4 الي 7 اينچ است ودر داخل لوله جداري بوسيله Packer  نگه داشته مي شود .

2- دومين لوله اي كه علاوه بر لوله جداري ولوله آستري در درون چاه قرار دارد ولوله مغزي TUBING  است كه موارد استفاده از آن بطور خلاصه بصورت زير است :

      ×        گاز راني

      ×        سيستم راه اندازي با گاز

      ×        بكار بردن تلمبه

      ×        تزريق مواد شيميايي

      ×        بهره برداري از چند مخزن نغتي ( آسماري وبنگستان )

      ×        جلوگيري از خورندگي لوله جداري

      ×        بمار بردن شير ايمني عمقي

9- عوامل بالا آورنده نفت از عمق به سطح زمين :

      ×        عوامل طبيعي

      ×        عوامل مصنوعي

الف – عوامل طبيعي :

1-   بوسيله آب Water drive  

در اين گونه مخازن فشار آب از قسمت پايين مخزن باعث رانده شدن نفت به طرف دهانه چاه وسطح زمين مي گردد .

2-   بوسيله گاز Gas- Cap drive  

در اين گونه مخازن فشارگاز از بالا نفت را از عمق چاه بطرف بالا مي فرستد .

3-   بوسيله محلول نفت وگاز Disolved Gas drive  

در اين مخازن مقداري از هيدروكربنها كه در شرايط متعارفي به صورت گاز هستند در نفت بصورت محلول وجود دارد وهنگام استخراج عامل بالا آورنده نفت همين هيدروكربنهاي گازي محلول مي باشند كه به تدريج از نفت جدا شده در ابتدا بصورت حباب هايي در داخل نفت است وسپس در اثر افت فشار درجداكننده ها بصورت گاز درمي آيد .

 

ب روشهاي مصنوعي :

نفت چاهائيكه بطور طبيعي قادر به بالا آمدن نيست بوسيله روشهاي مصنوعي استخراج مي شود :

1-   استفاده از تلمبه :

دراين روش با نصب تلمبه در عمق چاه ، نفت را از درون چاه به بيرون مي فرستند كه تلمبه هاي مختلفي دراين روش ممكن است مورد استفاده قرار گيرد كه بشرح  زير است :

2-   تلمبه رفت و برگشت : Rod pumping  

اين تلمبه را در عمقي از چاه ودر درون لوله مغزي قرار مي دهند ونيروي محركه آن خارج از چاه قرار دارد وبوسيله بالا وپايين نمودن ميله اي وبا حركتي مقداري از نفت را بالا مي آورد .

 

تلمبه هيدروليكي : Hydraulic pump  

تلمبه وموتور هيدروليكي آن در عمق چاه قراردارند وفشار نفت توسط            تلمبه اي كه در خارج از چاه نصب شده است فراهم مي گردد وبه درون چاه تزريق مي شود وباعث به حركت درآوردن موتور هيدروليكي وتلبه اصلي كه در ته چاه قرار دارد مي گردد .

1-   تزريق گاز :

دراين روش با استفاده از راههاي مختلف گاز فشرده شده وفشار بالا را بدرون چاه تزريق مي كنند واين عمل باعث مي شود كه گاز نفت را از درون چاه به بالا بفرستد .

تزريق گاز خود به چند روش صورت مي گيرد كه بشرح زير است :

گازراني Gas lift  

درون داخلي ترين لوله جداري اينگونه چاهها لوله مغزي قرار داده ميشود كه در فواصل معيني شيرهاي يكطرفه روي آن نصب شده است ودر قسمت پايين لوله مغزي را بوسيله نگهدارنده از مخزن جدا مي كنند .

گاز را از منابعي ديگر تهيه وبوسيله كمپرسور فشرده مي كنند .گاز فشرده شده را داخل لوله جداري به پشت لوله مغزي راه مي يابد وبا نفت درون آن مخلوط شده وباعث بالا آوردن آن مي گردد .

دراين سيستم تا زمانيكه تزريق گاز ادامه دارد استخراج نفت هم از طريق لوله مغزي ادامه مي يابد ودر صورت قطع تزريق گاز نفت هم قطع مي شود .

 

راه اندازي با گاز : Gas kick off – system  

در برخي چاهها وقتي مدت زماني چاه بسته باشد نفت وگاز در لوله جداري از يكديگر جدا شده وگاز در بالاي چاه و نفت در پايين قرار ميگيرد .

هنگاميكه بخواهند اين چاهها را باز كنند مقداري گاز بالاي چاه تخليه شده ونفت درون لوله جداري كه گاز آن جدا  شده وسنگين است نمي تواند بطرف بالا حركت كند وخارج شود .

حال آنكه مخزن داراي گاز است وقابليت استخراج دارد واگر ستون نفت سنگين كه نفت مرده گفته مي شود وخارج شود چاه فعال خواهد شد .

در گذشته با استفاده از ماشينهاي سنگين گاز مايع روي چاه حمل كرده وبه چاه تزريق مي كردند تا ستون نفت مرده تخليه شود اما وقتي تعداد اين گونه چاهها زياد شد به علت گراني گاز مايع وحمل ونقل آن اين عمل مقرون به صرفه نبوده وسيستم راه اندازي با گاز طرح ريزي شد .

بدين منظور يك شبكه گازرساني فشاربالا احداث كرده وگاز آنرا از چاههاي گازي تامين مي كنند واز اين شبكه يك لوله به لوله تيوبينگ ( مغزي) هر چاه متصل كردند .

گاز از طريق لوله مغزي به درون چاه فرستاده ميشود تا به تدريج نفت مرده را از درون چاه خارج كنند ضمن اين عمل كم كم فشار مخزن ونفت تازه باعث فعال شدن چاه مي شود .

كه دراين هنگام گاز تزريقي بسته مي شود وچاه با فشار طبيعي خودش جريان مي يابد. در اين گونه چاهها لوله مغزي فاقد Packer  بوده و فقط از بالا به وسيله Hanger  نگه داشته مي شود .

 

 

 

تزريق گاز Gas injection  

در برخي مواقع وقتي از يك مخزن نفتي براي مدت زيادي بهره برداري شود فشار كلي مخزن كم شده ودر اثر آن بهره برداري از چاههاي اين مخزن نيز كاهش مي يابد .

بمنظور بالا بردن فشار اين مخازن وافزايش بهره دهي آنها گاز را از مخازن ديگر كه داراي فشار بالاتري هستند با استفاده از چاههاي گازي به مخزن مورد نظر تزريق مي كنند .

در حال حاضر گاز مخزن پازنان به مخزن گچساران تزريق مي شود از طرفي ديگر با استفاده از ايستگاههاي تزريق فشار گاز تفكيك شده از نفت را وسيله كمپرسورهايي فشرده كرده وبه همان مخزن تزريق مي كنند .

اين عمل علاوه بر اينكه از سوختن وهدر رفتن گاز وآلودگي محيط زيست جلوگيري مي كنند باعث ذخيره شده گاز وافزايش فشار مخازن نفتي وبيشتر شدن بهره دهي آن مي گردد .

 

تزريق آب Water injection  

گاهي اوقات ممكن است براي بالا آوردن نفت مخازني كه فاقد فشار هستند آب را با فشار به پايين ترين عمق مخزن تزريق كنند تا تحت فشار آب ، نفت به طرف بالا حركت كند .


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bahre-bardari-naft-gachsaran_402379_1768.zip61.5k

لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی

لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی     تکنولوژی پینچ (Pinch) مقاله کاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول جداسازی گازها با استفاده از هیدارت میکروفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری تصفیه و فرآورش گاز طبیعی با استفاده از مواد نانو ساختار بکارگیری غشا و فرآیند های غشایی بررسی مشکلات تولید نفت و گاز در جنوب ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان 100 تومان 80% تخفیف